REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE KSIEGIWIECZYSTE.PL

PREAMBUŁA

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem treści ksiąg wieczystych utrzymywanych przez Sądy wieczystoksięgowe dla nieruchomości są jawne i każdy ma prawo wglądu do ich treści.

Serwis ksiegiwieczyste.pl pośredniczy w dostępie do treści ksiąg wieczystych udostępnianych przez Ministerstwo Sprawiedliwości poprzez Internet dodając od siebie przydatne funkcjonalności oraz przyjazny użytkownikowi interface.

Jesteśmy świadomi obowiązujących w Polsce przepisów prawa a oferowane przez nas usługi zostały skonstruowane w sposób zapewniających ich działania w zgodzie z przepisami prawa, w tym regulującymi ochrony danych osobowych.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa warunki i zasady korzystania ze strony KsiegiWieczyste.pl ("Strona" lub "Serwis") oraz z usług świadczonych drogą elektroniczną przez KsiegiWieczyste.pl Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, NIP: 693 211 56 50, Regon: 020565130, e-mail: pomoc@ksiegiwieczyste.pl ("Usługodawca").

2. Korzystanie ze Strony oraz udostępnianych usług ("Usługi") jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.

§2 RODZAJE I ZAKRES USŁUG

1. Usługodawca zapewnia osobom korzystającym ze Strony ("Użytkownik") możliwość dostępu do i przeglądania jawnych zbiorów Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości ("Baza KW"), w tym w szczególności wyszukiwania zgromadzonych w nich elektronicznych ksiąg wieczystych ("Usługa Przeglądania"). Usługodawca zapewnia również inne usługi wskazane w § 2.9 Regulaminu.

2. Usługi udostępniane przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem § 2.9 Regulaminu, są nieodpłatne.

3. Usługodawca umożliwia bezpłatne korzystanie z systemu informatycznego pośredniczącego w wyszukiwaniu elektronicznych ksiąg wieczystych zgromadzonych w Bazie KW przygotowanego przez Usługodawcę.

4. Usługodawca zastrzega, iż nie jest dostarczycielem danych zawartych w Bazie KW ani nie utrzymuje kopii Bazy KW. Właściwym dostawcą treści wyświetlanych elektronicznych ksiąg wieczystych jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

5. Wyszukiwanie ksiąg wieczystych zgromadzonych w Bazie KW jest możliwe wyłącznie po numerze księgi wieczystej.

6. Usługodawca uprzedza, iż z uwagi na trwający wciąż proces przenoszenia treści ksiąg wieczystych do Bazy KW możliwość wyszukiwania elektronicznych ksiąg wieczystych jest dostępna dla nieruchomości, których księgi zostały w pełni przeniesione do Bazy KW.

7. Zakres danych wyświetlanych dla elektronicznych ksiąg wieczystych na Stronie, odpowiada danym udostępnianym w Bazie KW w trybie "odpis aktualny księgi" lub "odpis zupełny księgi", zgodnie z informacją na stronie z prezentowaną księgą wieczystą.

8. Dane wyświetlane dla elektronicznych ksiąg wieczystych są aktualne na dzień wyszukiwania. W celu aktualizacji kopii elektronicznej księgi utrzymywanej na koncie Użytkownika w ramach Usługi Moje Księgi (opisanej poniżej) należy wykorzystać udostępnioną opcje aktualizacji.

9. Usługodawca zapewnia Użytkownikom dodatkowe Usługi takiej jak:

10. Usługodawca zapewnia Użytkownikom możliwości zarządzania wyszukanymi elektronicznymi księgami wieczystymi, poprzez automatyczne zapisanie kopii wyszukanej elektronicznej księgi wieczystej na koncie Użytkownika (usługa hostingu). Panel zarządzania elektronicznymi księgami wieczystymi Użytkownika jest dostępny pod zakładką "Moje Księgi". W celu usunięcia elektronicznej księgi wieczystej z konta Użytkownika należy wykorzystać udostępnioną opcje "usuń z moich ksiąg". W przypadku usunięcia konta Użytkownika, w przypadkach przewidzianych Regulaminem, przypisane do niego elektroniczne księgi wieczyste zostaną usunięte.

§3 REJESTRACJA I DANE OSOBOWE

1. Rejestracja wymaga podania przez Użytkownika adresu e-mail oraz stworzenia hasła dostępu dla swojego konta.

2. Użytkownik zakładając konto oświadcza, że:

3. Podane przez Użytkownika dane, stanowiące dane osobowe, będą przetwarzane zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) ("RODO").

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:

§4 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Do korzystania ze Strony oraz udostępnianych Usług niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową (np. Internet Explorer w wersji 5.5 lub wyższej) jak także, na potrzeby Opisów PDF, właściwego oprogramowania – Adobe Reader.

2. Usługodawca nie odpowiada za problemy z korzystaniem ze Strony i Usług wynikające z przyczyn technicznych leżących po stronie Użytkownika lub osób trzecich w szczególności z powodu przerw technicznych w działaniu Bazy KW.

§5 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usług zgodnie z Regulaminem.

2. Usługodawca zapewnia Użytkownikom możliwość korzystania ze Strony oraz Usług nieprzerwanie, z zastrzeżeniem postanowień § 5.3 Regulaminu.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zawieszenia świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne, związane z modyfikacjami Strony oraz z uwagi na inne okoliczności, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać świadczenie Usług.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług w każdym czasie.

5. Usługodawca ma prawo do zmiany, usuwania, przenoszenia lub zamykania dowolnej wiadomości lub wątku umieszczonego przez Użytkownika na forum Strony.

6. Usługodawca ma prawo do wysyłania wiadomości email z treściami marketingowymi osób trzecich do zarejestrowanych Użytkowników, którzy zaznaczyli odpowiednie zgody w formularzu rejestracyjnym.

§6 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCÓW

1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu. Naruszenie zasad Regulaminu może skutkować zablokowaniem możliwości korzystania z Usług lub usunięciem konta zarejestrowanego Użytkownika.

2. Korzystanie z forum przez zarejestrowanego Użytkownika jest możliwe pod wybranym pseudonimem. Raz wybrany pseudonim nie może zostać zmieniony.

3. Umieszczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym jest zakazane. Ponadto, niedopuszczalne jest umieszczania treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, obraźliwe, wulgarne.

4. Bez zgody Usługodawcy niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkownika przekazów reklamowych.

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

1. Z uwagi na charakter świadczonej usługi przeglądania elektronicznych ksiąg wieczystych zgromadzoych w Bazie KW będącej wyłącznie usługą pośredniczenia w przekazywaniu danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz treść informacji wyświetlanych dla wyszukiwanych nieruchomości zawartych w Bazie KW.

2. O ile wiążące przepisy polskiego prawa nie stanowią inaczej, Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu oraz w związku ze świadczeniem Usług i udostępnianiem Strony.

§8 ZAWIERANIE I ROZWIĄZANIE UMOWY ORAZ ZMIANA REGULAMINU

1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika.

2. Umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu z chwilą:

3. Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu, w tym w szczególności warunków świadczenia Usług. Wszelkie zmiany będą wchodzić w życie z chwilą ich opublikowania na Stronie. Dalsze korzystanie ze Strony i Usług będzie równoznaczne z zaakceptowaniem zmian Regulaminu przez Użytkownika.

§9 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.

2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca

3. Reklamacje należy zgłaszać na adres pomoc@ksiegiwieczyste.pl opisując zaistniały problem.

4. Usługodawca zastrzega, iż z przyczyn technicznych, koszt SMS za Usługi płatne nie podlega zwrotowi. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługi opłaconej wiadomością SMS do konta zarejestrowanego Użytkownika dodawane zostaną kredyty umożliwiające ponowne skorzystanie z Usługi.

§10 Polityka plików cookies i usługa Google Analytics

1. Dane użytkownika mogą być także zbierane przez pliki cookies.

2. W wyniku korzystania z Serwisu, w urządzeniach użytkownika mogą być przechowywane pliki tekstowe (tzw. ciasteczka - cookies), których celem jest ułatwienie użytkownikowi dostępu do Serwisu i korzystania z niego, a także badanie preferencji i zachowań użytkownika, aby umożliwić dostarczenie spersonalizowanych treści w Serwisie oraz polepszyć funkcjonowanie Serwisu. Dane są zbierane przez pliki cookies także w celach statystycznych.

3. Jeśli użytkownik nie wyłączył plików cookies, przyjmuje się, że wyraził zgodę na umieszczenie i przechowywanie ich w swoich urządzeniach. Użytkownik może wyłączyć umieszczanie i przechowywanie plików cookies z poziomu używanej przez siebie przeglądarki internetowej. Sposób wyłączenia plików cookies zależy od stosowanej przez użytkownika przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookies może spowodować, że Serwis nie będzie działał poprawnie.

Dodatkowe objaśnienia do plików cookies

Czym są pliki "cookies"?
Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Jakich plików "cookies" używamy?
Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików "cookies" - "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na:

A. Ze względu na niezbędność do realizacji usługi:

RodzajOpis
Niezbędne Są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności, z których użytkownik chce skorzystać
Funkcjonalne Są ważne dla działania serwisu:
- służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika,
- służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawień zapisanych w pliku cookie może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,
- służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.
Biznesowe Umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe.

B. Ze względu na czas przez jaki cookie będzie umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:

Rodzaj Opis
Cookies tymczasowe (session cookies) Cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu
Cookies stałe (persistent cookies) Nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny

C. Ze względu na pochodzenie - administratora serwisu, który zarządza cookies:

Rodzaj Opis
Cookie własne (first-party cookie) Cookie umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona
Cookie zewnętrzne (third-party cookie) Cookie umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny

Uwaga: cookie mogą być wywołane przez administratora za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji - innym kraju lub nawet zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez administratora witryny komponentów serwisu pochodzących spoza systemu administratora mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki cookies niż polityka prywatności / cookies administratora witryny

D. Ze względu na cel jakiemu służą:

Rodzaj Opis
Konfiguracja serwisu Umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie
Bezpieczeństwo i niezawodność serwisu Umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu
Uwierzytelnianie Umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje
Stan sesji Umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookie służące do zapisywania tzw. "stanu sesji" pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.
Procesy Umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji
Reklamy Umożliwiają wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny)
Lokalizacja Umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika
Analiza i badania, audyt oglądalności Umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników

E. Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika:

Rodzaj Opis
Nieszkodliwe Obejmuje cookies:
- niezbędne do poprawnego działania witryny
- potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika
Badające Wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

W ramach prowadzenia Serwisu, Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Dane zbierane za pomocą plików cookies przez Google Analytics (włącznie z Państwa adresem IP) są przekazywane Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli Serwis anonimizuje adresy IP, adres IP użytkownika zostanie obcięty przez Google na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego zanim adres ten zostanie przesłany do Stanów Zjednoczonych. Wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP użytkownika zostanie przesłany na serwery Google w Stanach Zjednoczonych i obcięty na miejscu. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny sposobu korzystania z Serwisu przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów serwisów oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na serwisach internetowych i korzystaniem z internetu. Google nie będzie łączył adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jego posiadaniu.

Korzystając z Serwisu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej Użytkownik może uniemożliwić Google zbieranie danych z plików cookies i przetwarzanie ich (w tym adresu IP) poprzez pobranie i zainstalowanie odpowiednich aplikacji na swoich urządzeniach.

Pliki cookie mogą być użyte do realizacji usług Google: Remarketingu i Podobnych Odbiorców
Serwis może wykorzystywać powyższe usługi w celu wyświetlania reklamy o usługach Serwisu na innych stronach internetowych wyświetlających reklamy Google Adsense. W celu wyświetlenia reklam mogą być wykorzystywane pliki cookie serwisu. Użytkownicy mogą zrezygnować z reklam Google tutaj: http://www.google.pl/settings/ads.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem Strony w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

2. Korzystanie z udostępnianych Usług świadczących drogą elektroniczną nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami.

3. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego, w tym w szczególności przepisom ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U.02.144.1204).

4. Wykorzystywanie Usług, udostępnianych poprzez Serwis, do przetwarzania danych osobowych jest dozwolone wyłącznie osobom fizycznym w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze. Korzystanie z Usług do przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że jest osobą fizyczną, która przetwarza dane osobowe z wykorzystaniem Usług wyłącznie w celach osobistych lub domowych.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

ZASADY I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG ODPŁATNYCH

1. Niniejszy Załącznik nr 1 do Regulaminu określa zasady świadczenia Usług odpłatnych.

2. Załącznik Nr 1 reguluje następujące Usługi:

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia Regulaminu.

I. Szczegółowe warunki usługi "Wydruki PDF"

1. Usługa Wydruki PDF umożliwia Użytkownikom generowanie plików PDF zawierających pełen zakres informacji wyświetlanych dla wybranej elektronicznej księgi wieczystej. Udostępniane przez Usługodawcę Wydruku PDF nie stanowią dokumentu prawnego.

2. Możliwość korzystania z Usługi Wydruki PDF wymaga dokonania stosownej opłaty. Aktualny cennik oraz informacje o dostępnych formach płatności udostępnione są na Stronie.

3. Rozwiazanie umowy o świadczenie Usługi Wydruki PDF następuje z chwilą:

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

Niniejsze postanowienie nie uchybia ograniczeniom odpowiedzialności Usługodawcy określonym w Regulaminie.

II. Szczegółowe warunki usługi "Odkryj Numer KW"

W ramach Usługi Odkryj Numer KW Usługodawca umożliwia bezpłatne korzystanie z systemu informatycznego pośredniczącego w dostępie do odpłatnej usługi świadczonej przez podmiot trzeci tj. Data Matters Global Limited, Office No. 22, Alpha Centre, Prodidence, Mahe, Seychelles ("Dostawca") ułatwiającej ustalenie numeru księgi wieczystej dla nieruchomości.

Usługodawca zastrzega, iż nie jest dostarczycielem danych udostępnianych przez Dostawcę ani nie utrzymuje kopii takich danych na własne potrzeby. Właściwym dostawcą treści jest Dostawca. Świadczenie usługi przez Dostawcę odbywa się na ustalonych przez Dostawcę warunkach.

Odkrycie numeru księgi wieczystej następuje za opłatą uiszczaną na rzecz Dostawcy. Aktualny cennik oraz informacje o dostępnych formach płatności udostępnione są na Stronie.

Po odkryciu (udostępnieniu Użytkownikowi) numeru księgi wieczystej przez Dostawcę: Usługodawca zapewnia Użytkownikom zachowanie odkrytego numeru księgi wieczystych na koncie Użytkownika w ramach usługi hostingu;

Użytkownik otrzymuje możliwość pobrania we własnym zakresie elektronicznej księgi wieczystej danej nieruchomości ze zbiorów Ministerstwa Sprawiedliwości, tj. z Bazy KW, na zasadach ogólnych określonych w Regulaminie (Usługa Przeglądania).

Usługodawca zastrzega, iż z uwagi na charakter Usługi Odkryj Numer KW, będącej wyłącznie usługą pośredniczenia, odpowiedzialność Usługodawcy za poprawność wykonania usługi przez Dostawcę jest wyłączona. Odpowiedzialność Usługodawcy ogranicza się do poprawności działania usługi pośredniczenia.

Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi Odkryj Numer KW następuje z chwilą jej wykonania oraz w sytuacjach określonych w § 8.2 ppkt b–d Regulaminu.

III. Szczegółowe warunki usługi "Monitorowanie Zmian"

W ramach usługi "Monitorowanie Zmian", Usługodawca zapewnia Użytkownikowi możliwość otrzymywania powiadomień o zmianach zaistniałych w Bazie KW w księgach wieczystych wskazanych przez Użytkownika.

Usługa Monitorowanie Zmian jest usługą odpłatną. Użytkownik nabywa "Monitoringi" zwane również Punktami Monitoringu. Każdy "Monitoring" pozwala na korzystanie z Usługi dla jednej wybranej księgi wieczystej przez jeden miesiąc. Aktualny cennik oraz informacje o dostępnych formach płatności udostępnione są na Stronie.

Jeden miesiąc monitoringu księgi wieczystej oznacza 30 kolejnych dni kalendarzowych począwszy od dnia zużycia Punktu Monitoringu.

Z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej, umowa o świadczenie usługi Monitorowanie Zmian jest umową zawartą na czas określony tj. na czas trwania usługi określony w wybranym przez Użytkownika wariancie usługi.

Czas trwania usługi Monitorowanie Zmian zależy od stanu nabytych przez użytkownika Punktów Monitoringu. Każdy rozpoczęty miesiąc usługi zużywa bezpowrotnie jeden Punkt Monitoringu z całkowitej puli punktów monitoringu posiadanej przez użytkownika.

Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Monitorowanie Zmian następuje z chwilą:

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.