REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE KSIEGIWIECZYSTE.PL

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa warunki i zasady korzystania ze strony KsiegiWieczyste.pl ("Strona" lub "Serwis") oraz z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Data Matters Global Limited, z siedzibą Office No. 22, Alpha Centre, Providence, Mahe, Seszele, e-mail: pomoc@ksiegiwieczyste.pl ("Usługodawca").

2. Korzystanie ze Strony oraz udostępnianych usług ("Usługi") jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.

§2 RODZAJE I ZAKRES USŁUG

1. Usługodawca zapewnia osobom korzystającym ze Strony ("Użytkownik") usługi wskazane w § 2.9 Regulaminu.

2. Usługi udostępniane przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem § 2.3a Regulaminu, są nieodpłatne.

3. Usługodawca zapewnia Użytkownikom dodatkowe Usługi takiej jak:

4. Usługodawca zapewnia Użytkownikom możliwości zarządzania elektronicznymi księgami wieczystymi wyszukanymi przed 1 kwietnia 2020 r., poprzez automatyczne zapisanie kopii wyszukanej elektronicznej księgi wieczystej na koncie Użytkownika (usługa hostingu). Panel zarządzania elektronicznymi księgami wieczystymi Użytkownika jest dostępny pod zakładką "Moje Księgi". W celu usunięcia elektronicznej księgi wieczystej z konta Użytkownika należy wykorzystać udostępnioną opcje "usuń z moich ksiąg". W przypadku usunięcia konta Użytkownika, w przypadkach przewidzianych Regulaminem, przypisane do niego elektroniczne księgi wieczyste zostaną usunięte.

§3 REJESTRACJA I DANE OSOBOWE

1. Rejestracja wymaga podania przez Użytkownika adresu e-mail oraz stworzenia hasła dostępu dla swojego konta.

2. Użytkownik zakładając konto oświadcza, że:

3. Podane przez Użytkownika dane, stanowiące dane osobowe, będą przetwarzane zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) ("RODO").

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:

§4 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Do korzystania ze Strony oraz udostępnianych Usług niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową (np. Internet Explorer w wersji 5.5 lub wyższej) jak także, na potrzeby Opisów PDF, właściwego oprogramowania – Adobe Reader.

2. Usługodawca nie odpowiada za problemy z korzystaniem ze Strony i Usług wynikające z przyczyn technicznych leżących po stronie Użytkownika lub osób trzecich.

§5 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usług zgodnie z Regulaminem.

2. Usługodawca zapewnia Użytkownikom możliwość korzystania ze Strony oraz Usług nieprzerwanie, z zastrzeżeniem postanowień § 5.3 Regulaminu.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zawieszenia świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne, związane z modyfikacjami Strony oraz z uwagi na inne okoliczności, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać świadczenie Usług.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług w każdym czasie.

5. Usługodawca ma prawo do zmiany, usuwania, przenoszenia lub zamykania dowolnej wiadomości lub wątku umieszczonego przez Użytkownika na forum Strony.

6. Usługodawca ma prawo do wysyłania wiadomości email z treściami marketingowymi osób trzecich do zarejestrowanych Użytkowników, którzy zaznaczyli odpowiednie zgody w formularzu rejestracyjnym.

§6 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCÓW

1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu. Naruszenie zasad Regulaminu może skutkować zablokowaniem możliwości korzystania z Usług lub usunięciem konta zarejestrowanego Użytkownika.

2. Korzystanie z forum przez zarejestrowanego Użytkownika jest możliwe pod wybranym pseudonimem. Raz wybrany pseudonim nie może zostać zmieniony.

3. Umieszczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym jest zakazane. Ponadto, niedopuszczalne jest umieszczania treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, obraźliwe, wulgarne.

4. Bez zgody Usługodawcy niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkownika przekazów reklamowych.

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

1. O ile wiążące przepisy polskiego prawa nie stanowią inaczej, Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu oraz w związku ze świadczeniem Usług i udostępnianiem Strony.

§8 ZAWIERANIE I ROZWIĄZANIE UMOWY ORAZ ZMIANA REGULAMINU

1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika.

2. Umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu z chwilą:

3. Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu, w tym w szczególności warunków świadczenia Usług. Wszelkie zmiany będą wchodzić w życie z chwilą ich opublikowania na Stronie. Dalsze korzystanie ze Strony i Usług będzie równoznaczne z zaakceptowaniem zmian Regulaminu przez Użytkownika.

§9 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.

2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca

3. Reklamacje należy zgłaszać na adres pomoc@ksiegiwieczyste.pl opisując zaistniały problem.

4. Usługodawca zastrzega, iż z przyczyn technicznych, koszt SMS za Usługi płatne nie podlega zwrotowi. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługi opłaconej wiadomością SMS do konta zarejestrowanego Użytkownika dodawane zostaną kredyty umożliwiające ponowne skorzystanie z Usługi.

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.